ناصرالدین شاه سالی یک بار آش نذری می پخت و خودش در مراسم پختن آش حضور می یافت تا ثواب ببرد. رجال مملکت هم برای تهیه آش جمع می شدند و هر یک کاری انجام می دادند. 

داستان آش نذری ناصرالدین شاه

خلاصه هر کس برای تملق و تقرب پیش ناصرالدین شاه مشغول کاری بود. خود شاه هم بالای ایوان می نشست و قلیان می کشید و از بالا نظاره گر کارها بود. سر آشپزباشی ناصرالدین شاه در پایان کار دستور می داد به در خانه هر یک از رجال کاسه آشی فرستاده شود. آنها نیز می بایست کاسه  را از اشرفی پر می کردند و به دربار پس می فرستادند.

به کسانی که می خواستند توجه بیشتری نشان دهند، روی آش آنها روغن بیشتری می ریختند. مشخص بود آنکه کاسه کوچکی از دربار برایش فرستاده می شد کمتر ضرر می کرد و آن که برای مثال یک قدح بزرگ آش که یک وجب روغن رویش ریخته شده دریافت می کرد ضرر بیشتری می دید.

به همین دلیل اگر آشپزباشی با یکی از اعیان یا وزرا دعوایش می شد به او می گفت آشی برایت میپزم که یک وجب روغن رویش باشد.

📚منبع: tebyan.net

امتیاز دهید