یک دانه گندم

🌾🙂🌾🙂🌾🙂🌾🙂🌾🙂🌾🙂🌾🙂🌾🙂🌾🙂🌾🙂🌾🙂🌾🙂

یک دانه گندم
افتاد برخاک
روی زمینی
مرطوب و نمناک

در خاک تیره
آرام خوابید
خورشید تابان
بر خاک تابید

یک ساقه ی سبز
از خاک رویید
بر روی دنیا
با مهر خندید

یک دانه کم کم
شد خوشه ای ناز
برخاک افتاد
یک دانه اش باز

🌾🙂🌾🙂🌾🙂🌾🙂🌾🙂🌾🙂🌾🙂🌾🙂🌾🙂🌾🙂🌾🙂🌾🙂

📝شاعر: مهری طهماسبی دهکردی
📚منبع: beyadebaba.blogfa.com

 

کانال کتاب کودک و نوجوان
@ketabkoodak

وب سایت کتاب و کودک

www.ketabokoodak.com

امتیاز دهید