یار مهربان

📖😊📖😊📖😊📖😊📖😊📖😊📖😊📖😊📖😊📖😊📖😊📖😊

من یار مهربانم

دانا و خوش بیانم

گویم سخن فراوان

با آنکه بی زبانم

پندت دهم فراوان

من یار پند دانم

من دوستی هنرمند

با سود و بی زیانم

از من مباش غافل

من یار مهربانم

📖😊📖😊📖😊📖😊📖😊📖😊📖😊📖😊📖😊📖😊📖😊📖😊
📝شاعر: عباس یمینی شریف
📚منبع: beyadebaba.blogfa.com

 

کانال کتاب کودک و نوجوان
@ketabkoodak

وب سایت کتاب و کودک

www.ketabokoodak.com

امتیاز دهید