روزی شیری در گوشه ای از جنگل دراز کشیده بود و چرت می زد. موشی که مشغول بازی بود، روی شیر افتاد و او را از خواب پراند. شیر عصبانی شد و موش را گرفت. موش با خواهش و التماس از شیر خواست اجازه بدهد برود و گفت: ” اگر مرا آزاد کنی، یک روز کار مفیدی برای تو انجام میدهم.”

شیر خندید و با خودش فکر کرد: “آخر موش به این کوچکی چه کار مفیدی می تواند برایم انجام دهد.”

با این حال دلش برای موش سوخت و او را آزاد کرد.

مدتها گذشت و یک روز شکارچی بدجنسی به جنگل آمد و برای گرفتن شیر دام گذاشت. شیر که بی خبر از دام شکارچی بود، در دام افتاد و شروع کرد به دست و پا زدن. اما طنابی که شکارچی با آن دام خود را درست کرده بود، سفت و محکم بود و شیر نمی توانست خود را از آن نجات دهد. شیر بیچاره که درمانده شده بود، مدام نعره میکشید و خود را به این سو و آن سو میزد.

موش صدای غرش شیر را شنید و با سرعت به طرف او دوید و شروع به جویدن طناب ها کرد و توانست آن ها را پاره کند و شیر را نجات دهد.

بعد به شیر گفت: “یادت هست آن روز به من خندیدی و فکر نمیکردی یک موجود کوچک بتواند کار بزرگی برای تو انجام دهد؟! حالا دیدی که یک موش کوچک هم می تواند کار مفید و بزرگی برای شیر انجام دهد.”

پیام داستان:

  • کودکان عزیز به نظر شما پیام داستان چیست؟
  • آیا قدرت و توانایی تنها به بزرگی است؟
  • آیا موجودات کوچک هم می توانند کار مفید و بزرگی انجام دهند؟
  • آیا باید جواب خوبی و مهربانی دیگران را داد؟

 

📝نویسنده: کانال کتاب کودک و نوجوان

امتیاز دهید