جوجه کوچولو بالاخره تخم خودش را شکست و از آن بیرون آمد. مامان مرغ با خوشحالی او را زیر پرهایش گرفت و گفت: سلام کوچولوی من به دنیا خوش اومدی. وای، چقدر انتظار کشیدم تا تو از تخمت بیرون اومدی! جوجه کوچولو به مامان نگاه کرد و با صدایی ناز و آرام گفت :جیک جیک سلام مامان.

داستان جوجه ها زردند

مامان مرغ دست جوجه کوچولو رو گرفت و از روی زمین بلندش کرد . جوجه کوچولو خیلی زود راه رفتن را یاد گرفت. بعد کمی آب و دانه خورد .وقتی سیر شد مامان گفت: عزیزم خواهر و برادرهات رفتن بیرون بازی کنن.تو هم برو پیششون .جوجه کوچولو گفت: مگه من خواهر و برادر دارم؟ مامان گفت: البته که داری .اونا هم مثل تو جوجه های زرد رنگ هستن و یه خورده هم از تو بزرگترند.

جوجه کوچولو گفت: زرد رنگ دیگه چیه؟

مامان مرغ جواب داد: به پرهای خودت نگاه کن .اونا زرد رنگند.

جوجه کوچولو به پراش نگاه کرد و خندید و رفت. او اول چند مرغابی دید که اصلا زرد نبودند. بعد یک بره دید که او هم زرد نبود. روی شاخه یک کلاغ دید که اصلا نفهمید چه رنگیه. بعد دور تا دور خودش را نگاه کرد. یک دفعه آن دورترها دو تا خرگوش کوچک دید که زرد بودند. رفت جلو و گفت: شما خواهر و برادر من هستید.

خرگوش‌ها گفتند: چرا فکر کردی ما خواهر و برادرای تو هستیم؟

گفت: آخه شما زردرنگ هستید مامان بهم گفته بود خواهر و برادرای تو زرد رنگ هستند.

خرگوش ها گفتند: ولی ما که مثل تو نوک نداریم مثل تو پر نداریم مثل تو هم جیک جیک نمی کنیم .فقط رنگمون زرده .پس ما خواهر و برادر تو نیستیم .

جوجه کوچولو با گریه گفت: پس خواهر و برادر من چه جوری اند؟

خرگوشا جواب دادند: اونا مثل تو پر دارن ،نوک دارن،دوتا پا دارن و تازه مثل تو جیک جیک می کنن.

همین موقع بود که صدای جیک جیک توجه جوجه کوچولو رو جلب کرد. دو تا جوجه شبیه خودش داشتند دنبال هم می دویدند و بازی می کردند. جوجه کوچولو پرید جلوشان و گفت: سلام، شما خواهر و برادر من هستید؟

جوجه‌ها تا جوجه کوچولو رو دیدند فهمیدند که او همان خواهر کوچویشان است که تازه به دنیا آمده. با صدای بلند فریاد زدند: تولدت مبارک ،تولدت مبارک

حالا دیگر جوجه کوچولو، هم خواهر و برادرش را پیدا کرده بود و هم چیزهای زیادی را فهمیده بود. او یاد گرفته بود که جوجه‌ها زردند. نوک دارند و جیک جیک می کنند. پر دارند که همن دست‌هایشان است و دو پا دارند که با آن راه می‌روند.

📝نویسنده: انسیه نوش آبادی

امتیاز دهید