آواز خروس

🐓😊🐓😊🐓😊🐓😊🐓😊🐓😊🐓😊🐓😊🐓😊🐓😊🐓😊🐓😊

وقتی خروس نازم
قوقولی قوقو رو سر داد

از یه روز خوبِ خوب
بازم به من خبر داد

گفت عزیزم بیدار شو
صبح شده باز دوباره

هوا چه روشن شده
خورشیدخانوم بیداره

پاشو چشاتو واکن
دنیا خیلی قشنگه

خورشیدخانوم طلایی،
آسمون آبی رنگه

زودباش با یاد خدا
از خواب ناز بیدار شو

وقتی صبحونه خوردی
مشغول کار و بار شو

🐓😊🐓😊🐓😊🐓😊🐓😊🐓😊🐓😊🐓😊🐓😊🐓😊🐓😊🐓😊
📚منبع: taraehayekoodakan.blogfa.com

 

کانال کتاب کودک و نوجوان
@ketabkoodak

وب سایت کتاب و کودک

www.ketabokoodak.com

امتیاز دهید