دانلود کتاب رایگان
پرسش از مدیر سایت

شرایط بازپس گیری

قابل توجه خریداران محترم
تنها کتاب هایی قابل بازپس گیری هستند که نقصی در ساخت و انتشار آن مانند سفید بودن صفحه یا جابجایی صفحات داشته باشند.
در این گونه موارد، هزینه برگشت و ارسال دوباره کتاب سالم بر عهده سایت کتاب و کودک خواهد بود.